Klantwaardering: 9,4 NRTO-keurmerk 22 jaar ervaring
4.9  Google reviews
  070 - 385 86 52     info@train2work.nl  |  contact  |     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 

Algemene leverings­voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Gravenhage

Inschrijvingsnummer 27252000
Download de algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1    Begripsbepalingen
Artikel 2    NRTO
Artikel 3    Toepasselijkheid
Artikel 4    Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5    Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6    Annulering of verplaatsing
Artikel 7    Annulering of wijziging door Train2work
Artikel 8    Prijzen
Artikel 9    Betaling
Artikel 10  Legitimatie
Artikel 11  Aanlevering onderwijsmateriaal
Artikel 12  Auteursrecht
Artikel 13  Uitval docent
Artikel 14  Overname van personeel
Artikel 15  Businesspartners
Artikel 16  Aansprakelijkheid
Artikel 17  Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 18  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Artikel 19  Geheimhouding
Artikel 20  Klachtenprocedure
Artikel 21  Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 22  Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

Incompany- / Maatwerkopleiding

Een Opleiding die Train2work verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aangewezen groep werknemers.

Klant

 1. elke particulier die bij Train2work een Open opleiding afneemt of
 2. elk bedrijf/elke instelling die voor zijn werknemer(s) een Open opleiding of Incompany- / Maatwerkopleiding afneemt.

Onderwijsmateriaal

Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Open opleiding

Een Opleiding die, als er voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geÔnteresseerde open staat.

Opleiding

Een door Train2work verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding die, als er voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geÔnteresseerde open staat. Train2work verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany- / Maatwerkopleiding of een Open opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of verschillende opleidingsmodule(s). Deze kunnen verspreid zijn over meer tijdvakken.

Opstartkosten

De kosten die Train2work voor de uitvoering van de Overeenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten.

Overeenkomst

Een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op afstand, tussen Train2work en een Klant voor het verzorgen van een Opleiding door Train2work, al dan niet voor werknemers van die Klant.

Overeenkomst op afstand

Een Overeenkomst die tot stand is gekomen met gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van Artikel 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs

De totale prijs voor een Opleiding inclusief alle bijkomende kosten en belastingen.

Train2work

train2work B.V. en de bijbehorende handelsnamen die onder deze statutaire naam bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27252000 zijn vastgelegd.

Website

De websites van Train2work: www.train2work.nl en www.mijnopleidingscentrum.nl

naar boven

Artikel 2: NRTO

Train2work is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

naar boven

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1   Toepasselijkheid

Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Train2work en op alle door Train2work gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig Artikel 3 lid 3.

3.2   Aanvaarding

Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Train2work wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.3   Afwijkingen

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen Train2work en de Klant zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de specifieke Overeenkomst waarvoor de wijzigingen zijn overeengekomen.

3.4   Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Train2work een regeling treffen naar redelijkheid.

3.5   Definitie schriftelijk

Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

naar boven

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1   Inschrijving voor een Open opleiding vindt plaats:

 1. telefonisch,
 2. per e-mail of
 3. via het webformulier op de Website.

4.2   Aanvaarding c.q. opdracht

De Overeenkomst komt tot stand wanneer:

 1. Train2work de inschrijving voor een Opleiding aanvaardt en schriftelijk aan de Klant (en zijn werknemer) heeft bevestigd,
 2. dan wel - als moment eerder is - als de Klant een factuur in verband met de Overeenkomst betaalt,
 3. door rechtsgeldige ondertekening door de Klant van de door Train2work opgestelde offerte.

4.3   Toelatingseisen

Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Overeenkomst tot stand.

4.4   Bewijs van inschrijving

De (werknemer van de) Klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst dat als bewijs geldt van inschrijving voor de betreffende Opleiding.

4.5   Aanvang van de Opleiding

Bij klassikaal onderwijs en virtual classroom wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de eerste (virtuele) bijeenkomst verstaan. Bij e-learning wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

4.6   Onderzoek kredietwaardigheid

Train2work is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Als de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Train2work gerechtigd de Overeenkomst te beŽindigen, zonder enige aansprakelijkheid.

4.7   Overdracht aan derden

De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Train2work. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een Open opleiding te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van Train2work. Train2work kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

4.8   Wijziging en meerwerk

Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen licht Train2work de Klant van tevoren schriftelijk in als een door de Klant gewenste uitbreiding of wijziging van deze werkzaamheden een wijziging van de vaste prijs tot gevolg heeft.

4.9   Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Train2work zijn niet bindend totdat tussen Train2work en de Klant ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

naar boven

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1   Train2work is gerechtigd:

Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de Opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een Opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of al voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

5.2   Vakmanschap

Voor zover door Train2work uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiŽle informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Train2work aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Train2work worden verstrekt. Train2work voert de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uit en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3   Informatieverstrekking Klant

Train2work is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Train2work is uitgegaan van de door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.4   Gefaseerde uitvoering

Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Train2work de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5   Legale software

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie van Klant zorgt Klant voor de aanwezigheid van legale software, d.w.z. software waarvoor Klant een licentie tot gebruik heeft. Train2work is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die voortvloeit uit het gebruik van illegale software door Klant, of door medewerkers van Klant of door ondergeschikten van Klant.

naar boven

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1   Annulering door de Klant van Overeenkomst, Opleiding of overige dienstverlening:

 1. De Klant heeft het recht een Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
 2. Onder annulering van een Overeenkomst wordt verstaan: het annuleren van een Opleiding, het annuleren van overige overeengekomen dienstverlening, het afmelden en/of niet verschijnen op de Opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

6.2   Annulering of verplaatsing door de zakelijke Klant (B2B, zakelijke markt)

 1. Bij schriftelijke voortijdige annulering van de Overeenkomst, Opleiding of overige dienstverlening wordt volgens onderstaande staffel kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen algemeen - niet op maat ontwikkeld voor een Maatwerkopleiding - studiemateriaal:
  annulering tot 15 (vijftien) werkdagen, voorafgaand aan de eerste afspraak:
  kosteloos
  annulering binnen 15 (vijftien) werkdagen voor de eerste afspraak:
  50% van de kosten. Dit geldt ook wanneer de Opdracht of aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  annulering binnen 10 (tien) werkdagen voor de eerste afspraak:
  100% van de kosten. Dit geldt ook wanneer de Opdracht of aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  In alle andere gevallen, onder meer bij het niet of gedeeltelijk niet verschijnen van een deelnemer:
  100% van de kosten.
  De Klant, dan wel de door de Klant aangewezen deelnemer, heeft geen recht op terugbetaling of instroom in een andere Opleiding.
 2. Bij schriftelijke annulering van een deelnemer aan een Open opleiding of Incompany- / Maatwerkopleiding kan de Klant- na toestemming van Train2work - een vervanger sturen.
 3. Bij een door Klant en Train2work schriftelijk bevestigde verplaatsing van een geboekte Opleiding wordt volgens onderstaande staffel kosten in rekening gebracht: verplaatsing tot 10 (tien) werkdagen, voorafgaand aan de eerste afspraak:
  eenmaal kosteloos, daarna 100% van het factuurbedrag.
  verplaatsing binnen 10 (tien) werkdagen voor de eerste afspraak:
  eenmalig 50% van het factuurbedrag, daarna 100% van het factuurbedrag.
  verplaatsing vanaf de eerste dag van aanvang van de Opleiding:
  kan de Klant niet meer verzoeken. In dat geval zijn de totale kosten van de Opleiding bij verplaatsing naar de nieuwe datum ten tweeden male verschuldigd.

6.3   Annulering of verplaatsing door de particuliere Klant (B2C, consument)

 1. De particuliere Klant voor een Opleiding heeft gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht deze Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een Opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. Als annuleringsdatum geldt de emaildatum of datum van het poststempel.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig Artikel 6.3 lid 1. dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Train2work terug te zenden. Train2work is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Train2work betaalt op haar beurt alle al van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug.
 3. 3. Bij annulering van de Opleiding voor aanvang van de Opleiding wordt volgens onderstaande staffel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal:
  annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang:
  30% van de opleidingskosten;
  annulering korter dan twee weken voor aanvang:
  50% van de opleidingskosten;
  bij tussentijdse beŽindiging van de Opleiding:
  50% van de opleidingskosten, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus het al gevolgde onderwijs, ongeacht of Klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nooit hoger dan de overeengekomen prijs.
 4. 4. Bij een door Klant en Train2work schriftelijk bevestigde verplaatsing van een geboekte Opleiding wordt volgens onderstaande staffel kosten in rekening gebracht:
  verplaatsing tussen een maand en twee weken voor aanvang:
  eenmaal kosteloos, daarna 30% van de opleidingskosten;
  verplaatsing korter dan twee weken voor aanvang:
  50% van de opleidingskosten;
  verplaatsing vanaf de eerste dag van aanvang van de Opleiding:
  kan de Klant niet meer om verplaatsing verzoeken. In dat geval zijn de totale kosten van de Opleiding bij verplaatsing naar de nieuwe datum ten tweeden male verschuldigd.
 5. Al dan niet toegekende (overheids)leersubsidies aan de Klant zijn van persoonlijke aard. Daarom staan de kosten die Train2work aan de Klant in rekening brengt voor annulering of verplaatsing zoals die in dit Artikel 6.3 worden genoemd, hiervan los.
 6. Train2work verschaft de Klant naar beste weten overzicht en hulp bij de financiŽle consequenties van annuleren en verplaatsen van een gesubsidieerde Opleiding.

naar boven

Artikel 7: Annulering of wijziging door Train2work

Train2work heeft het recht zonder opgave van redenen de Opleiding of Overeenkomst te annuleren of deelname van een Klant dan wel de door Klant aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Train2work betaald bedrag.

naar boven

Artikel 8: Prijzen

8.1   BTW

AAlle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij dit expliciet anders is benoemd. Train2work brengt steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening.

8.2   CBS prijsindexering

Als er sprake is van een duurovereenkomst, heeft Train2work het recht de prijzen aan te passen op basis van het door CBS opgegeven prijsindexcijfer. Daarnaast behoudt Train2work zich het recht van het wijzigen van de prijzen voor, met dien verstande dat zij 1 maand voor het verhogen van de prijs, de Klant schriftelijk van zo'n prijsverhoging op de hoogte stelt, waarna de Klant het recht heeft om binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van zo'n mededeling de opdracht te annuleren.

8.3   Actuele prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in Artikel 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op deze website.

naar boven

Artikel 9: Betaling

9.1   Betaling

Train2work brengt de door de Klant verschuldigde vergoedingen in rekening via een factuur. De Klant dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, op de door Train2work aangegeven manier zonder dat de Klant zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door de Klant aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2   Te late betaling

Als de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Train2work de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Als de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Als een Klant niet binnen de in dit Artikel bedoelde termijnen betaalt, zal Train2work buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen volgens de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling geeft Train2work de vordering uit handen aan een incassobureau.

9.3   Uitvoeringsverloop van de Opdracht

Indien Klant in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Train2work gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de Opleiding te weigeren. In dat geval dient de Klant een vergoeding van de opleidingskosten aan Train2work te betalen die wordt berekend volgens het bepaalde in Artikel 6.

naar boven

Artikel 10: Legitimatie

10.1   Correcte opgave naam

Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de (werknemer van de) Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.

10.2   Tonen legitimatie

Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in Artikel 4 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Train2work, te tonen.

naar boven

Artikel 11: Aanlevering onderwijsmateriaal

11.1nbsp;  Op tijd geleverd

Train2work levert het Onderwijsmateriaal dat nodig is tijdens de Opleiding tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.

Alle door Train2work gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Train2work bekend waren. Train2work aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

Train2work is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan.

11.2nbsp;  Verkeerd of beschadigd

Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door Train2work direct kosteloos vervangen.

11.3nbsp;  Verzending naar buitenland

Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van de desbetreffende postbezorger berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

naar boven

Artikel 12: Auteursrecht

12.1   Algemeen

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op het trainings- en opleidingsmateriaal of andere materialen (zoals: software, documentatie, brochures, projectmateriaal, rapporten, offertes etc.) die door Train2work aan een (potentiŽle) Klant is geleverd of ter beschikking is gesteld, berusten uitsluitend bij Train2work of diens licentiegever. Bovengenoemde rechten zullen door de Klant worden gerespecteerd.

Dit betekent dat Klant en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Train2work toekomen, op enigerlei wijze openbaar te maken, aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen. Train2work kan via de rechter verdere verkoop en verspreiding van zijn werk verbieden en/of een vergoeding vragen voor de geleden schade.

Na afloop van een Opleiding gaat het eigendom van het aan de deelnemer in een training overhandigde lesmateriaal over op de deelnemer. Dit lesmateriaal is echter uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de deelnemer. De Klant staat ervoor in dat door hem aan Train2work verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

12.2   Voortgekomen uit werk en ervaring

Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Train2work, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Train2work tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Train2work houdt ook het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3   Ontwikkeling in opdracht

De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van het lesmateriaal of andere materialen, die in opdracht en voor rekening van de Klant zijn ontwikkeld berusten bij Train2work.

12.4   Verveelvoudiging

Train2work en de Klant kunnen echter onderling schriftelijk overeenkomen dat het (les)materiaal, waarvan de auteursrechten bij de ene partij berusten, door de andere partij verveelvoudigd, op enigerlei wijze aan derden in gebruik wordt gegeven of aan derden ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor kan een vergoeding tussen Train2work en Klant worden overeengekomen.

12.5   Vrijwaring Klant

Train2work vrijwaart Klant tegen elke actie die gebaseerd is op het feit dat het door Train2work ontwikkelde (les)materiaal inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.

naar boven

Artikel 13: Uitval docent

13.1   Bij ziekte en verhindering

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zorgt Train2work - voor zover mogelijk - voor gelijkwaardige vervanging. Als gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, stelt Train2work de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding of bijeenkomst alsnog wordt gegeven.

13.2   Schadevergoeding en kosten

In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Train2work brengt geen extra kosten in rekening voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

13.3   Annuleren of tussentijds beŽindigen

Een Klant kan niet:
(i) kosteloos een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent, of
(ii) de Overeenkomst tussentijds beŽindigen vanwege de uitval van een docent zonder opleidingskosten zoals bedoeld in Artikel 6 verschuldigd te zijn.

naar boven

Artikel 14: Overname van personeel

De werknemers van Train2work zijn tijdens het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Train2work mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Klant verboden om, onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke toestemming van Train2work, gedurende voornoemde periode werknemers van Train2work in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten.

naar boven

Artikel 15: Businesspartners

Train2work is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Train2work geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Train2work en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

naar boven

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1   Inspannings- en kwaliteitsverplichting

Train2work spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Train2work in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

16.2   Uitgezonderde aansprakelijkheid

Train2work zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Klant of de door Klant aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Het niet in acht nemen van (veiligheids)instructies door de Klant.
 3. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Klant. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiŽle informatie.

16.3   Verzekering

Train2work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid richting de Klant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

16.4   Indirecte schade

Iedere aansprakelijkheid van Train2work voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Train2work is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.

16.5   Aanspraken van derden

Klant vrijwaart Train2work voor alle schade die Train2work mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Train2work geleverde diensten, daaronder mede begrepen:

 1. aanspraken van derden, werknemers van Klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Train2work, die ter beschikking zijn gesteld aan Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 2. (ii) aanspraken van derden, werknemers van Train2work daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens bedrijf.

16.6   Melding

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Train2work heeft gemeld.

16.7   Aanvaarding

De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers voor wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart Train2work voor alle aanspraken van die werknemers.

naar boven

Artikel 17: Verwerking van persoonsgegevens

17.1   Grondslag

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Klant zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

17.2   Doel van gegevensverwerking

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Train2work namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering en coaching met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

17.3   Behandeling persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Klant worden verkregen worden door Train2work strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

17.4   Gebruik persoonsgegevens

Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Train2work en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van Opleidingen en overige producten en diensten van Train2work. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle handelsnamen van Train2work met hetzelfde doel als waarvoor Train2work de gegevens gebruikt. Als de Klant aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen Opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en worden de gegevens van de Klant hiervoor niet meer gebruikt. Dit wordt geregistreerd als een zg. opt-out conform het privacy statement.

17.5   Inzage, correctie en verwijdering

De Klant heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of door Train2work te laten verwijderen. Het privacy statement geeft aan op welke wijze de Klant van dit recht gebruik kan maken.

17.6   Niet-herleidbare statistische analyses

De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

17.7   Publicatie privacy statement

Het hele privacy statement is gepubliceerd op: train2work.nl/over-train2work/privacy. Train2work verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in het privacy statement van Train2work. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geÔnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Train2work.

naar boven

Artikel 18: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

18.1   Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:
 1. met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 2. de wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

18.2   Bewerking door derden

Train2work kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Train2work verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Train2work, welke zijn vastgelegd in een document zoals dit wordt beschreven in de AVG.

18.3   Verkoop

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

naar boven

Artikel 19: Geheimhouding

Naast de in 17.3 genoemde bepaling zijn alle partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

naar boven

Artikel 20: Klachtenprocedure

Train2work hanteert voor eventuele klachten een transparante klachtenprocedure. Voor de volledige procedure verwijzen wij naar onze klachten-pagina.

naar boven

Artikel 21: Wijziging algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Train2work worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. Als een wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

naar boven

Artikel 22: Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1   Geschillenregeling

Geschillen tussen de (werknemer van de) Klant en Train2work over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Klant als door Train2work aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl):

 1. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, als de Klant zijn klacht eerst bij Train2work heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 2. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 3. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 4. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Train2work aan deze keuze gebonden.
 5. Wanneer Train2work een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Train2work eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Train2work dient daarbij aan te kondigen dat Train2work zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

22.2   Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

naar boven

Rijswijk, 12 mei 2022

Hoofdlocatie

Lange Kleiweg 14
2288 GK Rijswijk

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur

Snel contact

070 385 86 52

Mail ons

info@train2work.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur

gratis persoonlijk advies kleine groepen, veel aandacht ijzersterk in maatwerk 100% tevredenheidsgarantie