070 - 385 86 52     info@train2work.nl     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 
een opleiding maakt je sterk,
draagt bij aan wie je bent,
en aan wat je wilt worden.
Bekijk het complete aanbod
zoeken komt hier

Algemene leverings­voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Gravenhage


Inhoud

Artikel 1    Begripsbepalingen
Artikel 2    NRTO
Artikel 3    Toepasselijkheid
Artikel 4    Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5    Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6    Annulering of verplaatsing
Artikel 7    Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
Artikel 8    Prijzen
Artikel 9    Betaling training / opleiding en opdrachten
Artikel 10  Auteursrecht
Artikel 11  Overname van personeel
Artikel 12  Aansprakelijkheid
Artikel 13  Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 14  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Artikel 15  Geheimhouding
Artikel 16  Klachtenprocedure
Artikel 17  Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer

train2work B.V. en de bijbehorende handelsnamen die onder deze statutaire naam bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27252000 zijn vastgelegd.

Opdracht

De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training / opleiding

Standaard groepsgewijze trainingen / opleidingen, online leertrajecten, bijeenkomsten, zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Startmoment van de opdracht

De eerst facturabele uitvoering van de Opdracht.

Annuleren / Verplaatsen

Het beindigen / verplaatsen van de opdracht voor een training / opleiding of verplaatsen van het startmoment van de Opdracht.

Partijen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

naar boven

Artikel 2: NRTO

Opdrachtnemer is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

naar boven

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2   Afwijkingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

naar boven

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1   Training / opleiding

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training / Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

4.2   Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

4.3   Wijziging en meerwerk

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever van tevoren schriftelijk inlichten indien een door Opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van desbetreffende werkzaamheden een wijziging van de vaste prijs tot gevolg zal hebben.

4.4   Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

naar boven

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1   Gerechtigheid

Opdrachtnemer is gerechtigd:

 • het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
 • de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training / opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

5.2   Vakmanschap

Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentile informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3   Informatieverstrekking Opdrachtgever

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.4   Gefaseerde uitvoering

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5   Legale software

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever draagt Opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid van legale software, d.w.z. software waarvoor Opdrachtgever een licentie tot gebruik heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die voortvloeit uit het gebruik van illegale software door Opdrachtgever, of door medewerkers van Opdrachtgever of door ondergeschikten van Opdrachtgever.

naar boven

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1   Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training / opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

6.2   Annulering door de Opdrachtgever van Opdracht, training / opleiding of overige dienstverlening

 • De Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 • Onder annulering van een Opdracht wordt verstaan: het annuleren van een training / opleiding, het annuleren van overige overeengekomen dienstverlening, het afmelden en/of niet verschijnen op de training / opleiding om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
 • Voortijdige annulering door de Opdrachtgever van een training c.q. dienstverlening is schriftelijk tot 15 (vijftien) werkdagen, voorafgaand aan de eerste afspraak, kosteloos mogelijk.
  1. Bij annulering binnen 15 (vijftien) werkdagen voor de eerste afspraak wordt 50% van het afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer de Opdracht of aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  2. Bij annulering binnen 10 (tien) werkdagen voor de eerste afspraak wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer de Opdracht of aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  3. In alle andere gevallen, onder meer bij het niet of gedeeltelijk niet verschijnen van een deelnemer, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om 100% van het factuurbedrag in rekening te brengen.
 • In alle gevallen kan - na toestemming van Opdrachtnemer - een vervanger worden gestuurd.

6.3   Verplaatsing deelnemer open training/opleiding door de Opdrachtgever

Verplaatsing naar een volgende open training is zonder kosten mogelijk tot 30 (dertig) dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor Opdrachtgever zichzelf of de deelnemer in eerste instantie had opgegeven.

Bij verplaatsing van de trainingsdatum tussen 30 dagen en 10 (tien) werkdagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor Opdrachtgever zichzelf of de deelnemer in eerste instantie had opgegeven, zijn de totale kosten van de training niet ten tweeden male verschuldigd, maar wordt in plaats daarvan slechts een deel van de kosten ad 125,- in rekening gebracht.

Als de Opdrachtgever zichzelf of een deelnemer doorschuift naar een volgende open training in de periode binnen 10 (tien) werkdagen voor aanvang van de training waarvoor Opdrachtgever zichzelf of de deelnemer in eerste instantie had opgegeven, zijn de totale kosten van de training niet ten tweeden male verschuldigd, maar wordt in plaats daarvan slechts 50% van de trainingsprijs, met een minimum van 125,- in rekening gebracht.

Vanaf de eerste dag van aanvang van de training / opleiding kan de Opdrachtgever niet meer om verplaatsing daarvan verzoeken. In dat geval zijn de totale kosten van de training / opleiding bij verplaatsing naar de nieuwe datum ten tweeden male verschuldigd.

naar boven

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training / opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

naar boven

Artikel 8: Prijzen

8.1   BTW

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

8.2   CBS prijsindexering

Indien er sprake is van een duurovereenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen op basis van het door CBS opgegeven prijsindexcijfer. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht van het wijzigen van de prijzen voor, met dien verstande dat zij 1 maand voor het verhogen van de prijs, Opdrachtgever schriftelijk van zo'n prijsverhoging op de hoogte zal stellen, waarna Opdrachtgever het recht heeft om binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van zo'n mededeling de opdracht te annuleren.

8.3   Actuele prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op deze website.

naar boven

Artikel 9: Betaling training / opleiding en opdrachten

9.1   Betaling

Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2   Te late betaling

Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.3   Uitvoeringsverloop van de Opdracht

Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training / opleiding te weigeren.

naar boven

Artikel 10: Auteursrecht

10.1   Algemeen

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industrile eigendom op het lesmateriaal of andere materialen (zoals: software, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door Opdrachtnemer aan een (potentile) Opdrachtgever is geleverd of ter beschikking is gesteld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegever. Bovengenoemde rechten zullen door de Opdrachtgever worden gerespecteerd.

Dit betekent dat Opdrachtgever en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer toekomen, op enigerlei wijze openbaar te maken, aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen. Opdrachtnemer kan via de rechter verdere verkoop en verspreiding van zijn werk verbieden en/of een vergoeding vragen voor de geleden schade.

Na afloop van een training / opleiding gaat het eigendom van het aan de deelnemer in een training overhandigde lesmateriaal over op de deelnemer. Dit lesmateriaal is echter uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de deelnemer. Hierbij geldt eveneens de inachtneming van het bovenstaande inzake de auteursrechten.

10.2   Ontwikkeling in opdracht

De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van het lesmateriaal of andere materialen, die in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever zijn ontwikkeld berusten bij Opdrachtnemer.

10.3   Verveelvoudiging

Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen echter onderling schriftelijk overeenkomen dat het (les)materiaal, waarvan de auteursrechten bij de ene partij berusten, door de andere partij verveelvoudigd, op enigerlei wijze aan derden in gebruik wordt gegeven of aan derden ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor kan een vergoeding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden overeengekomen.

10.4   Vrijwaring Opdrachtgever

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke actie die gebaseerd is op het feit dat het door Opdrachtnemer ontwikkelde (les)materiaal inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.

naar boven

Artikel 11: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gedurende voornoemde periode werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten.

naar boven

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1   Inspannings- en kwaliteitsverplichting

Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 • Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentile informatie.

12.2   Verzekering

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3   Indirecte schade

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.4   Aanspraken van derden

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Opdrachtnemer, die ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf.

12.5   Melding

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.

naar boven

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

13.1   Grondslag

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer / Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

13.2   Doel van gegevensverwerking

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering en coaching met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

13.3   Behandeling persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

13.4   Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen / opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle handelsnamen van Opdrachtnemer met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt.

Indien deelnemer / Opdrachtgever aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen training / opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer / Opdrachtgever hiervoor niet meer worden gebruikt. Dit wordt geregistreerd als een zg. opt-out conform het privacy statement.

13.5   Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemer / Opdrachtgever heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of door Opdrachtnemer te laten verwijderen. Het privacy statement geeft aan op welke wijze deelnemer / Opdrachtgever van dit recht gebruik kan maken.

13.6   Niet-herleidbare statistische analyses

De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

13.7   Privacy statement

Het gehele privacy statement is hier gepubliceerd.

naar boven

Artikel 14: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

14.1   Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

 • met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 • de wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

14.2   Bewerking door derden

Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacyvoorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals dit wordt beschreven in de AVG.

14.3   Verkoop

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

naar boven

Artikel 15: Geheimhouding

Naast de in 13.3 genoemde bepaling zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

naar boven

Artikel 16: Klachtenprocedure

Opdrachtnemer hanteert voor eventuele klachten een transparante klachtenprocedure. Een klacht is binnen 1 week afgehandeld. De volledige klachtenprocedure is hier te lezen.

naar boven

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

naar boven

31 mei 2018