Klantwaardering: 9,4 NRTO-keurmerk 22 jaar ervaring
4.9  Google reviews
  070 - 385 86 52     info@train2work.nl  |  contact  |     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 

Subsidie
OOM

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Zij willen het vakmanschap in deze branche naar een hoger plan te tillen. Zij hebben daarvoor tal van regelingen beschikbaar.

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitie­vergoeding

Op grond van het besluit kunnen bepaalde kosten, zoals voor scholing, onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Het gaat dan om kosten die gemaakt worden bij het einde van het dienstverband met het oog op het vinden van een andere baan of om kosten die tijdens het dienstverband worden gemaakt voor activiteiten die tot doel hebben de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Per 1 juli 2020 is het besluit verruimd. Sinds die datum kunnen ook kosten die de werkgever maakt voor het kunnen vervullen van een andere functie bij dezelfde werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding (in plaats van alleen kosten voor het kunnen vervullen van een andere functie bij een andere werkgever).

Colland

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector bijvoorbeeld Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw en Hoveniers). Zij bieden tal van subsidies aan voor trainingen, opleidingen (mbo en hoger onderwijs), bbl-trajecten en taaltrainingen.

Groei sneller met een subsidie!

Diverse subsidie­mogelijk­heden voor touring­carchauffeurs

Stichting Fonds Scholing en Ordening (FSO) voor het besloten busvervoer heeft diverse subsidiemogelijkheden voor touringcarchauffeurs. FSO vindt het belangrijk dat er voor de bedrijven en werknemers in de sector gedegen branchegerichte opleidingen zijn. Daarom investeert FSO in bedrijven die scholing en ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk, vinden. Hiertoe heeft FSO meerdere subsidiemogelijkheden gecreŽerd.

De verschillende categorieŽn subsidies zijn op code 95 opleidingen en functiegerelateerde opleidingen. Daarnaast kent FSO een subsidie voor de kosten die werkgever en de nieuwe medewerker maken voor het opleiden tot/ van een touringcarchauffeur.

 • Subsidie voor instroomtrajecten touringcarchauffeurs
 • Subsidie op functiegerelateerde opleidingen (denk bijvoorbeeld aan telefonische acquisitie, klantgericht telefoneren en handelen, een verkooptraining en talencursus)
 • Subsidie op code 95 opleidingen voor werkgevers
 • Subsidie op code 95 opleidingen voor individuele chauffeurs

DOORZAAM

DOORZAAM is het fonds van de uitzendbranche. Zij geloven dat elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier zijn/haar werk moet kunnen (blijven) doen. En daarom bieden zij verschillende diensten aan die helpen met het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Zo bieden zij bijvoorbeeld scholingsvouchers aan.

ESF + programma 2021 - 2027

Aan de invulling van de nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om het ESF+ te focussen op het aan het werk helpen en het aan het werk houden van mensen (zowel werkzoekenden als werkenden) met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio's. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol (zeker voor onderdeel gericht op kwetsbare werkenden).

Budgetten en voorwaarden (EU verordeningen) zijn nog niet vastgesteld. Over de mogelijke invulling wordt momenteel gedacht.

 • Verwacht totaalbudget € 414 miljoen over 7 jaar
 • Doelgroep kwetsbare werkenden en werkzoekenden
 • Aanvragen door arbeidsmarktregio's O&O fondsen, gemeenten, scholen vso en pro
 • Looptijd 2021 t/m 2027 (met uitloop naar 2030)

Fonds Architecten­bureaus (SFA)

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus.

Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele verpakkingen

De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (afgekort FCB) is een paritair fonds waarbinnen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samenwerken.

Als een bedrijf aangesloten is bij FCB of als een individuele werknemer valt onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen dan is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Met een subsidie kan ik mijn vakmanschap naar een hoger plan tillen

Grafimedia Fondsen (ASF)

Het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) behartigt sinds 1941 de sociale belangen van werknemers in de Grafimediasector en hun gezinnen. Het ASF kent onder meer 2 regelingen voor gezondheidszorg, 2 regelingen voor de arbeidsmarkt en opleidingen, een regeling voor vakorganisaties en vergoedt kosten voor in-, door- en uitstroomactiviteiten en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Integratie uitkering Participatie (IUP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van werkzoekenden volgens de Participatiewet. Gemeenten kunnen voor scholing voor hun uitkeringsgerechtigden putten uit de financiŽle middelen uit de Integratie uitkering Sociaal Domein.

 • Doelgroep van deze regeling Werkzoekenden, aangevraagd door gemeenten
 • Looptijd Geen einddatum

Maatwerk­regeling Duurzame Inzetbaar­heid & Eerder Uittreden (MDIEU)

Stimuleren en faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, met als doel eraan bij te dragen dat uiteindelijk alle werkenden hun AOW-leeftijd gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers.

 • Budget € 1 miljard euro
 • Looptijd 2021 t/m 2025

Meerjarig integraal investerings­programma voor Duurzame inzet­baarheid en Leven Lang Ontwikkelen (MIP)

Doel is om werkend Nederland te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid en leer- en ontwikkelbereidheid te stimuleren.

 • Doelgroep Werkenden en werkgevers. Aanvragen door sociale partners, samenwerkingsverbanden (o.a. sociale partners, O&O fondsen, sectoren).
 • Budget € 10 miljoen
 • Looptijd vanaf 2020 structureel

Opleidings­fonds Beveiligings­branche (SOBB)

SOBB houdt toezicht op de kwaliteit en de inhoud van het praktijkonderwijs in de particuliere beveiliging. Naast het ontwikkelen van opleidingen en het toezichthouden is SOBB ook verantwoordelijk voor scholingssubsidies.

Opleidings­fonds Levens­middelen­industrie (SOL)

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie.

SOL ondersteunt bedrijven en branches. Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiŽren, door kennisuitwisseling te organiseren en door middel van advies.

REACT-EU kwetsbare werkenden en DJI

De EU stelt € 36,5 miljoen beschikbaar voor werk en scholing voor kwetsbare werkenden in Nederland. Scholing gericht op: basisvaardigheden, beroepsvaardigheden en EVC-procedure kunnen (onder meer) in aanmerking komen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. De Rijksdienst voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Scholing en ontwikkeling personeel in de zorg

De dienst uitvoering subsidies aan instellingen voert regelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze pagina tref je de regelingen aan voor scholing en ontwikkeling personeel in de zorg.

Groei sneller met een subsidie!

Scholings- en Werk­gelegen­heids­fonds Timmerindustrie (SSWT)

De SSWT richt zich op de uitvoering van de cao afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid. Zij hebben diverse subsidieregelingen beschikbaar.

Scholings­alliantie Noord Nederland (SNN)

Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. Een overzicht van subsidies op het terrein van onderwijs kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.

Scholings­voucher (subsidie­regeling Achterhoeks Fonds voor Talent­ontwikkeling)

Voor werkenden, zzp'er en werkzoekenden uit de Achterhoek die zich wil om-, her- of bijscholen in een beroep met toekomstperspectief. Scholing kan zijn: een training, een cursus, maar ook een volwaardige opleiding.

De scholingsvoucher kan gebruikt worden om je te professionaliseren, om te scholen naar een kansrijk beroep of om jouw baankansen te vergroten.

SLIM: Subsidie­regeling leren en ontwikkelen in het MKB

Stimulerings-regeling voor leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Door middel van subsidie een bijdrage leveren aan initiatieven in MKB-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

De regeling is 1 januari 2020 in werking getreden.

 • Doelgroep MKB ondernemingen, samenwerkings-verbanden en grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie
 • Budget € 48 miljoen structureel
 • Looptijd t/m 1 januari 2025

Sociaal Fonds Bloemen­speciaal­zaken

Dit fonds is, opgebracht door werkgevers en werknemers in bloemenspeciaalzaken, worden tal van activiteiten gefinancierd die goed zijn voor de (ontwikkeling van de) branche.

Groei sneller met een subsidie!

Sociaal fonds podium­kunsten (SFPK)

Het SFPK zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die in de sector podiumkunsten werkzaam is zo goed mogelijk te faciliteren. Rechthebbenden kunnen financiŽle ondersteuning aanvragen.

Stichting Arbeids­markt Zieken­huizen (StAZ)

Kaderregeling VWS-subsidies Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt algemene subsidies aan die passen binnen het beleid van VWS.

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeids­verhou­dingen in de Houthandel

De Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.

Stichting Opleidings- en Ontwikke­lings­fonds voor de Bouw­nijverheid (TBB)

De Bouw & Infra kent drie cao's:

 • de cao Bouw & Infra
 • de cao BTER Bouw & Infra
 • de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

In deze cao's zijn de collectieve arbeidsvoorwaarden en diverse zogenaamde Bedrijfstak eigen regelingen vastgelegd.

De Bedrijfstak eigen regelingen worden gefinancierd vanuit drie sectorfondsen:

 • Tijdspaarfonds
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
 • Aanvullingsfonds

Stichting Sector­fonds FinanciŽle Dienst­verlening

Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de employability van werknemers bij werkgevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken en/of het Verbond van Verzekeraars, hetgeen onder andere geschiedt door het verhogen van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers.

Stichting Sociaal Fonds Bakkers­bedrijf

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf kent subsidies toe in het kader van projecten of activiteiten die binnen haar doelstellingen passen. Hiervoor gelden subsidievoorwaarden.

Stichting Sociaal Fonds Samen­werkende Branches Detail­handel

Het doel van het fonds is het subsidiŽren van activiteiten die zijn gericht op het in sociaal opzicht optimaal laten functioneren van de samenwerkende branches in de detailhandel.

Gesubsidieerde scholing verhoogt je baankansen

Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp'ers en werkzoekenden uit Twente die aan de voorwaarden voldoen kunnen een scholingscheque aanvragen tot 5.000 euro.

Voorziening werk­gelegen­heids­effecten energie­transitie

Dit is een voorziening voor van-werk-naar-werk begeleiding en om- en bijscholing van mensen die in de fossiele sectoren hun baan verliezen. Budget is gedeeltelijk ingezet.

 • Doelgroep Werknemers in de fossiele sectoren
 • Budget en looptijd € 11 miljoen t/m 2024, € 22 miljoen in totaal t/m 2030

Werktuig PPO

Het programma biedt werknemers ťn zzp'ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching.

Daarnaast aandacht voor bewustwording vergroten rond het belang van professionele ontwikkeling. Met dit doel voor ogen is een campagne vormgegeven om werkgevers en werkenden te bereiken. Ook zal de opbrengst van verschillende scholingsvormen in beeld worden gebracht.

 • Doelgroep van deze regeling werknemers en zzp'ers in de creatieve sector
 • Budget € 19 miljoen
 • Looptijd 2021-2024
Vraag een scholingscheque aan

Hoofdlocatie

Lange Kleiweg 14
2288 GK Rijswijk

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur

Snel contact

070 385 86 52

Mail ons

info@train2work.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur

gratis persoonlijk advies kleine groepen, veel aandacht ijzersterk in maatwerk 100% tevredenheidsgarantie